Jesteś 44013 gościem.
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Pierwsze Konstytucje Sióstr Prezentek
/wybrane fragmenty/

Przedmowa Fundatorki Domu Panieńskiego.

      "Niewiele na tym należy rzecz jaka, chociażby też była sama w sobie dobra, jeśli się jej dobrocią końca nie zaleci; ten abowiem gdy dobry jest, jako w ludziach sprawuje ochotę i dzielność, tak też rzeczom i sprawom ich wszystkim powagę, zacność i chwałę daje; końca zaś dobrego żadna rzecz by najlepsza mieć nie może, jeżeli w dobry porządek wprawiona nie będzie. I przeto ludzie najwięcej przestrzegają tego, aby zamysłom swoim dobrym i świętym koniec także dobry i święty przełożywszy, dobrym też one porządkiem zacząwszy prowadzili i kończyli, który by jako dusza człowiekowi żywot, tak i on sprawom ich wszystkim piękną doskonałość i zupełną trwałość dając, w pożądanej je nieodmienności zachowywał".

      "Postanowiłam i ja sobie, wdzięczna będąc dobrodziejstw Boskich do czasu powierzonych, abym to wszystko, cokolwiek z pozostałej mojej substancjej na wychowanie i wyżywienie moje, aż do śmierci sobie była zostawiła, Bogu samemu na chwałę jego oddała; mając za to, iż nikomu inszemu lepiej się to dostać nie może, jako temu, z którego szczodrobliwej ręki przedtymem ją była wzięła".

      "Ale że Bóg, jako Pan wszystkich rzeczy, żadnej darowizny naszej nie potrzebując, przyjaciołom to swoim, sługom, sierotom i dzieciom oddawać każe i co się im daje, jakoby onemu samemu się dawało, przyjmuje. Między tymi obrałam sobie najmniejsze dzieci i sieroty, to jest ubogie i opatrzenia niemające panienki, aby z tej najmniejszej cząstki /przy której mię Bóg z łaski i miłosierdzia swego zostawił/ miały wychowanie dobre i od młodości ćwiczone były, nie tylko w bojaźni Bożej, w uczciwych i chrześcijańskich obyczajach, ale też i w robotach powierzchownych, stanowi panieńskiemu przynależących: mając wzgląd osobliwie na zachowanie uczciwości dziewiczej w panienkach, który więc o niebezpieczne trudności przychodzi za złym lat młodych ćwiczeniem".

       Kiedy i o czym mają być zebrania sióstr?
"Na każdy miesiąc raz starsza uczyni schadzkę powszechną sióstr wszystkich tego zgromadzenia , na której mówić będą o zachowaniu ustaw, o potrzebach tak doczesnych jak duchownych wszystkiego zgromadzenia i o rzeczach znaczniejszych, które się trafiły tego miesiąca." (I, Roz.1, art.3)

       Jakie osoby maja być przyjmowane do tego Zgromadzenia?
"Maja być przyjmowane osoby bogobojne, spokojne, do miłosiernych uczynków skłonne, w dobrym przedsięwzięciu stateczne, układnych obyczajów, chrześcijańskiej pobożności pilne, do ćwiczenia panienek sposobne." (I, Roz.2, art.2)

      Jakie mają mieć zabawy /ćwiczenia/ duchowne?
"Każdego czasu siostry mają chwalić Pana Boga Stwórcę swojego i wszystkie myśli i sprawy swoje na większą Boskiego Majestatu Jego chwałę obracać." (I, Roz.4, art.1)

"Będą się też ćwiczyć w rozmyślaniu, abo w modlitwie wnętrznej, jako w tej, która człowieka do nabożeństwa pobudza, światłości rozumowi daje, do poznania samego siebie przywodzi i do miłości Bożej zapala."(I, Roz.4, art.8)

"A mają się wystrzegać niektórych nabożeństw osobnych, chociaż dobrych, zwłaszcza przy drugich, jakie są to: wzdychać, płakać, w piersi się bić, ręce rozciągnąć i insze tym podobne, które często nie czynią żadnego pożytku dobrego, zwłaszcza w osobach tych, które takiego sobie nie poważają nabożeństwa".(I, Roz.7, art.2)


       Kiedy mają spowiadać się i komunikować?
"Będą się tedy panny spowiadać i do stołu Pańskiego przystępować na każde święto z znaczniejszych świąt, zwłaszcza na wszystkie święta Pana Naszego. Na wszystkie święta Panny Najświętszej, osobliwym sposobem na święto Ofiarowania Panny Najświętszej." (I,Roz.5, art.1)

      O posłuszeństwie.
"Iż posłuszeństwo jest fundamentem żywota zobopólnego i pomieszkania spokojnego, czym wszystkie zgromadzenia stoją." (I, Roz.8, art.1)

      O czystości.
"Będą tedy strzec pilnie zmysłów swoich, a zwłaszcza, oczu, uszu i języka, affekty i skłonności do złego w sobie za łaską Bożą przełamując i zwyciężając". (I, Roz.1, art.1)

       Starszej powinności.
"Iż powinność jej będzie zachować zgromadzenie to w jedności, pokoju i świętej miłości, starając się, aby ustawy z pilnością zachowane były." ( II, Roz.1, art.2)

       Mistrzyń powinności.
"A niech pamiętają, iż niczym więcej Panu Bogu się przysłużyć nie mogą, jako gdy dusze krwią Chrystusową odkupione z pilnością w cnoty święte, w obyczaje przystojne i w roboty im przyzwoite jako najlepiej zaprawią". (IV, Roz. V, art.2)

"Siostry tego zgromadzenia mają być żywymi Chrystusa Pana pomocnicami w wychowaniu panienek". (I, Roz. 1, art.1)

"Ich powinność jest aby uczyły panny czytać, pisać, rachować, szyć, i w nabożeństwo je z młodu zaprawowały." (II, Roz.5, art.2)

"Będą się też starać, aby wszystkie panny umiały jakiżkolwiek cztery przedniejsze roboty, jako szyć, pończochy dziać, szaty prać i jeść warzyć, te bowiem zabawy każdemu stanowi są przyzwoite." (II, Roz.5, art.7)

"W strofowaniu niech się strzegą, aby pannom na oczy nie wyrzucały ubóstwa rodziców ich, abo inszych niedostatków, z kądby mogła być jaka niesława, abo zgorszenie. W karaniu zaś niech się nie unoszą gniewem i niecierpliwością, do zachowania powinności swoich one wiodąc raczej łaskawością, zawstydzeniem niźli karaniem." (II, Roz.5, art.5)


      Sporządzenie domu panieńskiego i ustawy dla panienek.
"Kiedy zaczynają jaką zabawę albo robotę, od znaku krzyża świętego ją zacząć mają ofiarując Panu Bogu na chwałę Jego i wszystko czyniąc ze wszelaką miłością, pilnością i ochotą, pamiętający na to, że ona sprawa abo posługa obraca się na pożytek miejsca tego pobożnego, w którym biorą wespół z wyżywieniem dobre i pobożne wychowanie." (III, Roz.1, art.19)

"Wszystkie w miłości żyjąc, niechaj jedna drugiej złości żadnej nie wyrządza, psując, przekrywając etc." (III, Roz.1, art.26)

"Panny, które ani do klasztoru, ani za mąż do szesnastego roku nie idą, jeśli nie chcą w zgromadzeniu panieńskim żyć, takie rodzicom abo opiekunom, abo więc przystojnie odziane, do pań na służbę oddane być mają." (III, Roz.1, art.39)


Na chwałę Bogu i Jego Matce MaryjejObjaśnienie niektórych słów:

schadzka - zebranie, spotkanie
starsza - przełożona, matka
zabawy duchowe - ćwiczenia duchowne, modlitwy
mistrzyni - nauczycielka, siostra