Jesteś 44655 gościem.
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
INFORMACJE
 

ROCZNICA PO STAROPOLSKU, 2018-05-23 20:48:03
Jak szybko biegnie ten czas!
Jeszcze nie och?on?li?my z wra?e? po beatyfikacji naszej Za?o?ycielki, a ju? w 2018 roku mija 5. rocznica od tego wydarzenia, które mia?o miejsce 9 czerwca 2013 roku w krakowskich ?agiewnikach. Je?li chcesz sobie przypomnie? tamte chwile, uwiecznione na zdj?ciach, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony!

W tym roku ?wi?towanie rocznicy, obok uroczystej Liturgii, u?wietni Zespó? Muzyki Dawnej i Ta?ca im. b?. Zofii Czeskiej, który dzia?a w szkole Sióstr Prezentek w Krakowie i propaguje kultur? renesansow? w formie instrumentalno-wokalnej oraz tanecznej, po??czonej z elementami dramaturgii aktorskiej i ruchem scenicznym. Uczniowie w ten sposób przybli?aj? sobie czas i obyczaje, którymi ?yli ich rówie?nicy w XVII wieku. Histori? i sukcesy zespo?u mo?na prze?ledzi? tutaj!
 
 

ZBLI?A SI? 5. ROCZNICA BEATYFIKACJI!, 2018-03-12 11:57:08
1 czerwca 2018 roku b?dziemy obchodzi? w Krakowie-?agiewnikach, w Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia, 5. rocznic? beatyfikacji b?. Zofii Czeskiej. Uroczysto?ci przewodniczy? b?dzie ks. kardyna? Stanis?aw Dziwisz, który wraz z papieskim delegatem - ks. kardyna?em Angelo Amato beatyfikowa? Zofi? Czesk? - 9 czerwca 2013 roku.
Siostry Prezentki ju? przygotowuj? si? do tej uroczysto?ci i zapraszaj? wszystkich czcicieli b?. Zofii.
(Bli?sze szczegó?y ?wi?towania zostan? podane w pó?niejszym terminie)
 
 

PAPIE? FRANCISZEK U MATKI ZOFII, 2018-03-12 11:24:42
Papie? Franciszek odwiedzi? prezentki i ich ma?y ko?ció? ?w. Jana w Krakowie wczesnym rankiem 28 lipca 2016 roku. Spotka? si? z siostrami zakonnymi oraz za?o?ycielk? zgromadzenia - b?. Zofi? Czesk?. Patronce dzieci i m?odzie?y szkolnej - Matce Zofii, która najlepiej rozumie problemy szko?y, z jakimi borykamy si? dzisiaj,Papie? odda? m?odych ludzi, ich przesz?o??, tera?niejszo?? i przysz?o?? oraz ?yczy? prezentkom, by zawsze z czu?o?ci? i dobroci? troszczy?y si? o m?ode pokolenia oraz odwa?nie pe?ni?y misj? edukacyjnej.
 
 

PAPIE? FRANCISZEK ODWIEDZI B?. ZOFI?., 2016-06-13 12:19:47

Dnia 9 czerwca 2016 roku min??a trzecia rocznica od beatyfikacji Zofii Czeskiej, która odby?a si? w krakowskich ?agiewnikach - 9 czerwca 2013 r. Wówczas na beatyfikacj? Matki Zofii przyby? delegat papie?a Franciszka - kard. Angelo Amato. W br. - 28 lipca sam papie? Franciszek nawiedzi kaplic? z relikwiami b?. Zofii i b?dzie w ciszy modli? si? przed jej sarkofagiem.
Nie jest to zapewne tylko zwyk?y zbieg okoliczno?ci, ?e w Roku Mi?osierdzia spotka si? ze sob? tych dwoje ludzi, o tak wielkim i pe?nym mi?osierdzia sercu.
 
 

B?. ZOFIA U MATKI BO?EJ LUD?MIERSKIEJ, 2015-09-17 10:20:43
14 sierpnia 2015 roku siostry prezentki pielgrzymowa?y wraz ze swoj? Za?o?ycielk? do Ga?dziny Podhala - do Lud?mierza. Okazj? do nawiedzenia Matki Bo?ej Lud?mierskiej by?a Uroczysto?? Wniebowzi?cia Matki Bo?ej - uroczysto?? odpustowa oraz zaproszenie ks. kan. Kazimierza Klimczaka, które skierowa? do Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Parafia w Lud?mierzu zaprosi?a b?. Zofi? Czesk?, by w swoich relikwiach zamieszka?a po?ród ludzi Podhala, przede wszystkim z tej racji, ?e z Lud?mierza pochodzi ch?opiec, który przed 15-laty zosta? uzdrowiony za jej wstawiennictwem. Mamy nadziej?, ?e b?. Zofia nadal b?dzie wyprasza? ?aski u Boga dla ludzi, których pokocha?a i którzy zostali powierzeni jej opiece. Zobacz zdj?cia!
 
first prev 1 z 9 next last